Tsiolkovsky_Ryazan-1 SSTV2022年10月10日 08時42分

今回は綺麗に取れた。

Tsiolkovsky_Ryazan-2 AFSK_1k1452022年10月10日 08時49分

これも綺麗に取れた。

Geoscan-Edelveis decode2022年10月10日 11時16分

436.200MHz  9k6 GFSK_USP  RS20S