Nayif-1 1k2 BPSK2017年11月11日 09時43分

CubeBug-2 (LO-74) weak 9k62017年11月11日 18時57分

約14秒間隔。