INS-2TD 1k2_FSK #12022年04月18日 21時02分

デコードしそうでしない。